Les mer om bærekraft og samfunnsansvar i stbank her.

Bærekraft og samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar

På lik linje med andre næringer, har banken et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. For banken handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i investeringer og lån. Tillit fra omverdenen og godt omdømme er viktig for banken. Bankens interessenter har forventninger til at banken utøver sin rolle som en ansvarlig samfunnsaktør. 

Bankens policy for bærekraft, samfunnsansvar og klimarisiko omhandler hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Det å skape verdier og være lønnsom er en del av bankens samfunnsrolle, og banken vil på denne måten bidra til vekst og utvikling i samfunnet. Det er ikke likegyldig hvordan banken tjener sine penger, valg av produkter og tjenester skal ikke gå på bekostning av mennesker, etikk eller miljø. Det er en selvfølge at banken etterlever gjeldende lover og forskrifter, og banken skal ha høy etisk bevissthet.

Bankens policy for bærekraft, samfunnsansvar og klimarisiko skal være kjent for alle ansatte.

Bærekraft

For Stadsbygd Sparebank ligger bærekraft i vår visjon og forretningstenkning som lokal sparebank. Klimaendringer og nye regulatoriske krav stiller strengere krav til bankens virksomhet. Banken har valgt 4 av FN `s bærekraftsmål i vår virksomhetsstyring.

Policy for samfunnsansvar og bærekraft er besluttet av styret i Stadsbygd Sparebank.

Stadsbygd Sparebank har vedtatt disse 4 bærekraftmålene:

Bærekraftmål #5 - Likestilling mellom kjønnene
Banken skal være en inkluderende og attraktiv arbeidsplass for medarbeidere i alle aldersgrupper og livsfaser. Banken jobber for en jevn kjønnsfordeling i styret, ledergruppen og blant medarbeiderne.

Bærekraftmål #11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Banken skal gjennom sitt engasjement utvikle lokalsamfunnet. Dette skal gjøres gjennom tilgang til risikokapital, kompetanseoverføring, sponsorater og utdeling gaver.

Bærekraftmål #13 - Stopp klimaendringene!
Banken vil gjennom kredittrådgivning påvirke kunder til å redusere utslipp, samt bidra til økt fokus og kunnskap på området gjennom lokalt engasjement og samarbeid.

Bærekraftmål #16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Banken vil gjennom vårt arbeid med hvitvasking og terrorfinansiering bekjempe økonomisk kriminalitet, herunder skatteunndragelser og korrupsjon.

 

 

 

 

 

Les mer om stbanks gaveutdeling

Gavetildeling - samfunnsutbytte

Stadsbygd Sparebank er sterkt engasjert i lokalsamfunnet. Hvert år deles en del av bankens overskudd ut til allmennyttige formål, hvor lag og organisasjoner som jobber med kultur og idrett for barn og ungdom prioriteres.

Gavetildelingen er vårt bidrag til økt engasjement og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet.

For 2022 ble potten for utdeling økt til 750.000 kr og totalt er det nå fordelt gaver til 79 forskjellige lag og foreninger i Indre Fosen kommune.

les mer om åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Stortinget har vedtatt Åpenhetsloven med virkning fra 1. juli 2022. Lovens intensjon er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

Info om at stbank har signert grønnvaskingsplakaten

Grønnvasking

Grønnvasking er en form for villedende markedsføring hvor bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige, uten tilstrekkelig grunnlag. Stadsbygd Sparebank ønsker å unngå dette og har signert Grønnvaskingsplakaten.

Les mer om stbanks miljøfyrtårnssertifisering

Miljøfyrtårn

Stadsbygd Sparebank ble høsten 2021 Miljøfyrtårn-sertifisert. Banken har oppfylt en rekke miljøkrav innenfor temaene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi, estetikk, innkjøp, transport og naturmangfold / arealbruk.